Wyszukiwanie beneficjentów rzeczywistych w rejestrze ministra finansów będzie możliwe po wpisaniu numeru KRS lub nazwy firmy. Rejestr będzie też poszerzony o dane trustów.

bzak/Pixabay

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt zmian w rozporządzeniu dotyczącym Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (dalej: CRBR).

Wyszukiwarka do modyfikacji

Obecnie beneficjenta rzeczywistego można w rejestrze ministra finansów odnaleźć wpisując jedną z następujących danych: PESEL, NIP, imię, nazwisko lub datę urodzenia. Aby wyszukiwarka była bardziej kompletna i intuicyjna minister finansów w projekcie zmian do rozporządzenia zaproponował, aby tak uzupełnić rejestr, aby możliwe było wyszukiwanie beneficjentów także po wpisaniu ich numeru KRS bądź nazwy firmy. To akurat wydaje się być zmiana pożądana, bo powinna ułatwić i przyspieszyć korzystanie z rejestru.

Potrzebne dane o trustach

W projekcie zawarto jeszcze jedną zmianę, a mianowicie poszerzenie bazy o trusty. Ta zmiana jest konieczna i wynika z nowelizacji przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która została przeprowadzona ustawą z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 815). W ramach tej nowelizacji zmienił się art. 58 ustawy, który powiększył katalog podmiotów, które są zobowiązane do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych o trusty, których powiernicy (lub osoby zajmujące stanowiska równoważne) mają miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz o trusty, których powiernicy (lub osoby zajmujące równoważne stanowiska) w imieniu lub na rzecz trustu nawiązują stosunki gospodarcze lub nabywają nieruchomość na terenie RP. Obowiązkiem tym objęte zostały: spółki partnerskie, europejskie zgrupowania interesów gospodarczych, spółki europejskie, spółdzielnie, spółdzielnie europejskie, stowarzyszenia podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego oraz fundacje.

Skoro zatem nowelizacja przepisów zobowiązuje do zgłaszania do CRBR również informacji o trustach, minister finansów w projekcie omawianego rozporządzenia proponuje uzupełnienie katalogu kryteriów wyszukiwania w rejestrze o dodatkowe elementy. Będą to nazwa (firmy) lub w przypadku trustu inne dane pozwalające zidentyfikować trust oraz numer KRS, który jest uznawany (wraz z przedrostkiem PL) za wymagane EUID firmy w systemach europejskich. (EUID – europejski niepowtarzalny identyfikator umożliwia identyfikację spółek i ich oddziałów w innych państwach członkowskich w systemie połączeń rejestrów przedsiębiorstw).

Ważne jest również to, że w przypadku podmiotów regulowanych przepisami prawa obcego trustów (i podobnych trustom porozumień prawnych), którym nie nadano NIP w Polsce, a które dokonały zgłoszenia informacji do CRBR – projekt rozporządzenia umożliwia wyszukiwanie w CRBR według mającego techniczny charakter numeru, pod którym trust został zarejestrowany w trakcie procesu zgłaszania informacji do CRBR.

Projektowane regulacje w większości mają wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Poprzedni artykułPGE Baltica coraz bliżej
Następny artykułNowa spółka WB ME w Arabii Saudyjskiej